Allmän information om kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet beteende skiljer sig här från vardagsspråkets innebörd då det även innefattar kroppsliga reaktioner, tankar och känslor. Man kan säga att både det som händer inom en människa och hennes synliga samspel med sin omgivning ingår i begreppet. Inom KBT är förändringen av beteenden som innebär en försämrad livskvalitet i fokus. Utifrån detta synsätt har psykoterapeutiska metoder vuxit fram som i en rad vetenskapliga undersökningar visat sig vara effektiva vid behandling av psykiska problem. I dag rekommenderas KBT av en mängd ansedda hälsovårdsorganisationer som t.ex. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Läkemedelsverket, Svenska Psykiatriska föreningen, American Psychological Association och National Institute of Mental Health. 

Kännetecknande för kognitiv beteendeterapi är:

> Att fokus i första hand ligger på här och nu situationen
> Att arbetet är strukturerat och strävar mot tydligt definierade mål
> En mycket aktiv terapeut
> Ett tätt samarbete mellan klient och terapeut
> Att klienten får hemuppgifter att arbeta med mellan sessionerna
> Att klienten ges utbildning i sitt problem
> Att enbart de psykoterapeutiska metoder och tekniker som har starkt forskningsstöd används
> Att psykoterapeutiska metoder och tekniker förändras i takt med nya forskningsrön
> Att behandlingen utvärderas
> Att klienten efter avslutad behandling följs upp med minst ett uppföljningssamtal

All behandling inleds med ett eller flera bedömningssamtal. Under dessa samtal går man tillsammans igenom klientens problem och livssituation för att kunna avgöra om KBT är en lämplig behandlingsform i det aktuella fallet. Därefter presenteras en problembeskrivning och ett behandlingsförslag. Klienten får därefter ta ställning till om han/hon vill pröva denna terapiform. KBT är vanligtvis en korttidsterapi där behandlingen oftast omfattar 10-25 sessioner. Beroende på problembilden kan behandlingstiden dock variera från några enstaka sessioner vid t.ex. fobier till längre terapier vid svårare psykologiska problem. Varje session är 45-60 minuter.